ROAD ASSISTANCE new

Σε περίπτωση ατυχήματος ο πελάτης πρέπει να καλέσει άμεσα στη τηλεφωνική γραμμή 210 3497073 για την άμεση εξυπηρέτησή του ή εντός 4 (τεσσάρων) (Γ.Β) ημερών από την ημερομηνία επέλευσης της ζημίας, ώστε συνεργάτης της Europ Assistance να επισκεφθεί τον πελάτη στον τόπο που βρίσκεται το όχημα, με σκοπό την λήψη της δήλωσης ατυχήματος και την λήψη φωτογραφιών. Απαγορεύεται ο πελάτης να έχει οδηγήσει σε συνεργείο το όχημα και να έχουν ξεκινήσει οι εργασίες επισκευής του.

Σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης ο πελάτης πρέπει να καλέσει άμεσα στη τηλεφωνική γραμμή 210 3497073 για την άμεση εξυπηρέτησή του. Τα ασφαλισμένα οχήματα είναι Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικό όχημα, Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικό mini bus, μέχρι 9 θέσεων και Ασθενοφόρα οχήματα βάρους κάτω των 3,5 τόνων, ύψους έως 3 μέτρα και μεταξονίου έως 3,5 μέτρα, Ιδιωτικής ή Δημόσιας Χρήσης Φορτηγό ή Φορτηγό Αγροτικό με μεικτό βάρος κάτω των 3,5 τόνων, ύψους έως 3 μέτρα και μεταξονίου έως 3,5 μέτρα, και μοτοσικλέτες με μηχανή κυβισμού 125 cc και άνω και δεν φέρουν διπλούς τροχούς στον πίσω άξονα με ελληνικές πινακίδες και μόνο.
Η βοήθεια παρέχεται 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο σε ολόκληρη την Ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και στα νησιά Εύβοια, Κρήτη, Ρόδο, Λέσβο, Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, όπως υποχρεώνει ο Νόμος 3651/2008, καθώς επίσης και σε άλλα νησιά που δεν υποχρεώνει ο ανωτέρω Νόμος και ο Ασφαλιστής διαθέτει δίκτυο σταθμών εξυπηρέτησης, στις χώρες της Ηπειρωτικής Ευρώπης εκτός της Αλβανίας. Οι καλύψεις για κάθε νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, με την προϋπόθεση ότι το όχημα κινείται κανονικά, αρχίζουν να ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης του και παραμένουν ισχύουσες μέχρι την λήξη αυτού. Κάθε παραβίαση μεταβίβασης της κυριότητας του ασφαλισμένου οχήματος, οι παροχές του παρόντος παύουν να ισχύουν αυτοδίκαια.

Screenshot 2
Ασφαλισμένο όχημα θεωρείται εκείνο το οποίο ρητά ορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου που έχει συνάψει ο Ασφαλισμένος με την Ασφαλιστική Εταιρεία και φέρει ελληνικές πινακίδες. Η ασφάλιση της Οδικής Βοήθειας αρχίζει από την ημερομηνία που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αυτοκινήτου, που έχει συνάψει ο Ασφαλισμένος με την Ασφαλιστική Εταιρεία και βρίσκεται σε ισχύ για όσο χρονικό διάστημα ισχύει το ως άνω ασφαλιστήριο, με ενεργοποιημένη τη σχετική κάλυψη Οδικής Βοήθειας. Κατά την στιγμή της ασφάλισης, το ασφαλισμένο όχημα πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και να μην έχει καμία απολύτως ζημιά που να το καθιστά ανήμπορο να αυτοκινηθεί.
Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης βλάβης: Η Εταιρεία, σε περίπτωση ατυχήματος του ασφαλισμένου οχήματος, θα φροντίσει, σε εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογα με την απόσταση και τις κυκλοφοριακές συνθήκες, να αναλάβει την επιτόπια επισκευή του οχήματος εφόσον είναι δυνατή. Απαγορεύεται ρητώς η προσπάθεια διάγνωσης ή αποκατάστασης της βλάβης στους αυτοκινητόδρομους και στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας, με εξαίρεση την αντικατάσταση τροχού με τον υπάρχοντα βοηθητικό τροχό του οχήματος. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το ασφαλισμένο όχημα που υπέστη βλάβη θα ρυμουλκείται ή θα φορτώνεται αμέσως και θα μεταφέρεται αμέσως στον πλησιέστερο χώρο στάθμευσης (πάρκινγκ) της οδού ή στον πλησιέστερο σταθμό παραμονής και μεταμόρφωσης ή σε χώρους εκτός της οδού, όπου δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία και στους οποίους είναι δυνατή η περαιτέρω διάγνωση της βλάβης και η πιθανή αποκατάσταση της.
Ανέλκυση του οχήματος και επαναφορά του σε δημόσιο δρόμο: Η Εταιρεία φροντίζει για την ανέλκυση / επαναφορά του οχήματος σε δημόσιο δρόμο, αν λόγω ατυχήματος έχει βρεθεί εκτός αυτού, εφόσον η επαναφορά αυτή μπορεί να γίνει με ιδία μέσα. Σε άλλη περίπτωση, η Εταιρεία αναλαμβάνει την επαναφορά με ανώτατο οικονομικό όριο ογδόντα (80) ευρώ.
Ρυμούλκηση του οχήματος: Η Εταιρεία, σε περίπτωση ακινητοποιήσεως του Ασφαλισμένου Οχήματος συνεπεία βλάβης ή ατυχήματος, θα φροντίσει να μεταφέρει το όχημα μέχρι τον πλησιέστερο ή καταλληλότερο τόπο για την επισκευή του ή στον τόπο επιλογής του Ασφαλισμένου πλησίον του τόπου κατοικίας του, πάντα εντός της Ελληνικής Επικράτειας και εφόσον το όχημα δεν επισκευάζεται επί τόπου ώστε να αποκατασταθεί η ικανότητα του να αυτοκινείται ασφαλώς. Με την μεταφορά του οχήματος από τον τόπο του ατυχήματος στον τόπο επιλογής του Ασφαλισμένου παύει κάθε άλλη υποχρέωση του Ασφαλιστή. Εάν ο Ασφαλισμένος ζητήσει νέα μεταφορά, αυτή δεν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο και ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καλύψει εξ’ ιδίων το κόστος του οχήματος δημοσίας χρήσεως, που θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την νέα μεταφορά προς περαιτέρω εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του Ασφαλισμένου Οχήματος στο εξωτερικό και εφόσον το όχημα δεν είναι δυνατόν να επισκευαστεί επί τόπου ώστε να αποκατασταθεί η ικανότητα του να αυτοκινείται ασφαλώς, το όχημα θα μεταφερθεί στο πλησιέστερο και καταλληλότερο τόπο επισκευής. Το ασφαλιζόμενο όχημα μπορεί να μεταφερθεί στον τόπο μόνιμης κατοικίας του Ασφαλισμένου με την προϋπόθεση ότι η διάρκεια επισκευής του οχήματος υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Η Εταιρεία δεν οργανώνει τον επαναπατρισμό για οχήματα των οποίων το κόστος επισκευής στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερο της αξίας του ιδίου οχήματος ιδίας ηλικίας στην ελληνική αγορά.

Σημείωση 1: Οι μοτοσυκλέτες κάτω των 500cc εξαιρούνται του επαναπατρισμού.
Σημείωση 2: Ο επαναπατρισμός από το εξωτερικό δεν ισχύει για τις μοτοσυκλέτες.
Σημείωση 3: Τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον ασφαλισμένο.

Δείτε περισσότερα στο βιβλιάριο «Γενικοί και Ειδικοί Όροι Αυτοκινήτου»

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την κάλυψη «Οδική και Ταξιδιωτική Βοήθεια» παρακαλούμε επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της EUROPE ASSISTANCE εδώ