Συνοπτική μνεία περιεχομένου ΠΡΑΞΗΣ 87/5.4.2016 της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β΄ 1109/19.4.2016) σχετικής με τη Διαδικασία Διακανονισμού Ζημιών και καταβολής Αποζημίωσης από Σύμβαση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από τη χρήση αυτοκινήτων.

Η Πράξη αυτή της ΤτΕ ισχύει από 19 Απριλίου 2016 (Άρθρο 10 Πράξης) και εφαρμόζεται από όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα (Άρθρο 1 Πράξης).

Σε εφαρμογή του Άρθρου 7 παρ. 2 της ανωτέρω Πράξης της ΤτΕ, το οποίο προβλέπει υποχρεωτική συνοπτική μνεία του περιεχομένου της Πράξης αυτής στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, παρατίθενται τα ακόλουθα:

Ρυθμίσεις σχετικά με τη Διαδικασία Διακανονισμού Ζημιών:

 1. Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 6 του π.δ. 237/1986, να υποβάλλει προς το ζημιωθέντα, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της Αίτησης Αποζημίωσής του, είτε α) έγγραφη αιτιολογημένη προσφορά αποζημίωσης σε περίπτωση που η ευθύνη δεν αμφισβητείται και η ζημιά έχει αποτιμηθεί, είτε β) έγγραφη αιτιολογημένη απάντηση (άρνηση) επί των σημείων που περιέχονται στην αίτηση αποζημίωσης, στην περίπτωση που η ευθύνη αμφισβητείται ή δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί σαφώς ή σε περίπτωση που η ζημιά δεν έχει αποτιμηθεί πλήρως.
  (Άρθρο 3 Πράξης, Άρθρο 6 παρ. 6 και 9 Π.Δ. 237/1986)
 2. Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να παραδώσει στον ασφαλισμένο μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο έντυπο Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος και έντυπο Αίτησης Αποζημίωσης (Άρθρο 7 Πράξης). Με την Αίτηση Αποζημίωσης, υπόδειγμα της οποίας δίδεται με το Παράρτημα της Πράξης, ο ζημιωθείς υποχρεούται να δηλώσει στην ασφαλιστική επιχείρηση, μεταξύ άλλων, τον τόπο που βρίσκεται το όχημά του, προκειμένου να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη επί των ζημιών αυτού.
  Η Αίτηση Αποζημίωσης υποβάλλεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (διαβιβάζεται με επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μήνυμα κινητής τηλεφωνίας ή κατατίθεται στην ίδια την επιχείρηση και στα οριζόμενα από την επιχείρηση και αναρτημένα στο δικτυακό της τόπο (website) γραφεία ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οπoία χορηγούν σχετική απόδειξη παράδοσης παραλαβής. Ελάχιστο περιεχόμενο της Απόδειξης Παράδοσης – Παραλαβής Εγγράφων αποτελεί ο αύξων αριθμός της εκδοθείσας απόδειξης, η απεικόνιση του σήματος και της επωνυμίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, η αναγραφή του ονοματεπώνυμου και της διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου ή του ζημιωθέντος προσώπου, η υπογραφή του, η περιγραφή του είδους του εγγράφου που παραδόθηκε και παραλήφθηκε, η ημερομηνία παράδοσης και παραλαβής του εγγράφου, το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα και η υπογραφή του παραλαβόντος υπαλλήλου. Με Απόδειξη Παράδοσης – Παραλαβής Εγγράφου εξομοιώνονται: α) το έντυπο των ΕΛ.ΤΑ. με την υπογραφή υπαλλήλου της ασφαλιστικής επιχείρησης για την παραλαβή συστημένης επιστολής, β) το αποδεικτικό διαβίβασης τηλεομοιοτυπίας στον αριθμό που έχει αναρτήσει η ασφαλιστική επιχείρηση στον οικείο δικτυακό της τόπο (website) γ) το αποδεικτικό διαβίβασης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχει αναρτήσει η ασφαλιστική επιχείρηση στον οικείο δικτυακό της τόπο (website), δ) μήνυμα κινητής τηλεφωνίας στον αριθμό που έχει αναρτήσει η ασφαλιστική επιχείρηση στον οικείο δικτυακό της τόπο (website) και ε) η έκθεση επίδοσης δικαστικού επιμελητή.
  (Άρθρο 4 και Παράρτημα Πράξης)
 3. Εφόσον η ασφαλιστική επιχείρηση κρίνει ότι απαιτείται, διενεργεί Πραγματογνωμοσύνη επί υλικών ζημιών εντός 15 ημερών, εάν το ατύχημα συνέβη στην Ελλάδα και εντός 25 ημερών, κατά κανόνα, εάν συνέβη στο εξωτερικό. Οι προθεσμίες αυτές αρχίζουν από την ημερομηνία που υποβάλλεται στην ασφαλιστική επιχείρηση η Αίτηση Αποζημίωσης του ζημιωθέντος και υπό την προϋπόθεση εντοπισμού του οχήματος στον τόπο που έχει γνωστοποιηθεί από τον ζημιωθέντα ότι βρίσκεται το όχημά του.
  (Άρθρο 5 Πράξης)
 4. Η προσφορά αποζημίωσης της ασφαλιστικής επιχείρησης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το ακριβές προσφερόμενο ποσό αποζημίωσης προς τα ζημιωθέντα πρόσωπα, καθώς και τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο πληρωμής του ποσού της αποζημίωσης ή της αυτούσιας αποκατάστασης της ζημίας.
  (Άρθρο 6 παρ. 1 Πράξης)
 5. Ο χρόνος πληρωμής που αναφέρει η προσφορά αποζημίωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δέκα ημέρες από την προσφορά, εκτός αντίθετης ειδικής συμφωνίας των μερών. Αν συμφωνηθεί αυτούσια αποκατάσταση της ζημίας, ο χρόνος αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από τη συμφωνία, εκτός αντίθετης ειδικής συμφωνίας των μερών.
  (Άρθρο 6 παρ. 2 Πράξης, Άρθρο 6 παράγραφος 8 Π.Δ. 237/1986)
 6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι ασφαλισμένοι και τα ζημιωθέντα πρόσωπα δικαιούνται να παραλαμβάνουν αντίγραφα όλων των εγγράφων που τηρεί η ασφαλιστική επιχείρηση σχετικά με την επελθούσα ζημιά, για την έκβαση της οποίας έχουν έννομο συμφέρον, καθώς και απόδειξη παράδοσης και παραλαβής τους. Τα αντίγραφα των εγγράφων φέρουν τη σφραγίδα της ασφαλιστικής επιχείρησης.
  (Άρθρο 8 Πράξης)
 7. Για την παράβαση των διατάξεων της Πράξης αυτής προβλέπεται η επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 256 παρ. 3 του Ν. 4364/2016.
  (Άρθρο 9 Πράξης)