EUROINS deltio tupou 5

 

Σημαντικές πληροφορίες για τους ασφαλισμένους και τους χρήστες ασφαλιστικών υπηρεσιών, σχετικά με τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια της Εταιρείας «Ασφαλιστική Εταιρεία EUROINS», σχετικά με τη σύναψη και την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια.

Επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα σας:

 • Όνομα του ασφαλισμένου (του δυνητικά ασφαλισμένου).
 • Ημερομηνία γέννησης.
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.
 • Ημερομηνία απόκτησης άδειας οδήγησης αυτοκίνητου οχήματος.
 • Στοιχεία επικοινωνίας: ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση και τηλέφωνο.
 • Διεύθυνση: μόνιμη ή τρέχουσα.
 • Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου – πληροφορίες σχετικά με το αυτοκίνητο όχημα κ.α..

Πληροφορίες, σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την «Ασφαλιστική Εταιρεία EUROINS», υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και της “GLOBAL IKE” σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο 2016/679.

Η εταιρία ΄΄GLOBAL IKE΄΄ υπό την ιδιότητά της ως ΄΄Εκτελών την επεξεργασία΄΄ συλλέγει, καταχωρεί, επεξεργάζεται και διαβιβάζει τα δεδομένα για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας.

 1. Γιατί θα επεξεργαστούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας (ΔΠΧ);
 • Με την Αίτηση/αίτημα/ερώτηση για τη λήψη ασφαλιστικής αποζημίωσης που υποβάλλετε, μας δηλώνετε ότι θέλετε να μεταφέρετε τον κίνδυνο που έχετε επιλέξει, (π.χ. αστικής ευθύνης, πυρός, κλοπής, οδικής βοήθειας, κ.λπ.) σε εμάς, υπό την ιδιότητά μας ως Ασφαλιστών (Ασφαλιστική Εταιρεία). Εμείς, βάσει των πληροφοριών/δεδομένων που μας δηλώνετε/ υποβάλλετε με την Αίτηση ασφάλισης, θα πρέπει να σας εντάξουμε σε μία ομοιογενή κατηγορία κινδύνων και να υπολογίσουμε, βάσει των δηλώσεών σας, το κατάλληλο και αναλογικό για εσάς ασφάλιστρο, υπολογίζοντας και εκτιμώντας μεταξύ άλλων, τη συχνότητα και την ένταση των ζημιών που ενδέχεται να προκύψουν.
 • Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαίο να μας δηλώσετε τα συγκεκριμένα ΔΠΧ, τα οποία αναφέρονται στα σχετικά πεδία της Αίτησής ασφάλισης. Τα στοιχεία αυτά είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την αξιολόγηση του ασφαλιστικού κινδύνου και για την εκπλήρωση του σκοπού και τη λειτουργία της Ασφαλιστικής Σύμβασης, η οποία αποτελεί το λόγο για να λαμβάνουμε, να επεξεργαζόμαστε και να αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Η σωστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα στοιχεία που σας ζητάμε και στα οποία βασιζόμαστε απόλυτα, συνιστά υποχρέωσή σας, βάσει του Ασφαλιστικού Νόμου (Νόμος 2496/1997). Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να σας εντάξουμε στην κατάλληλη ομάδα κινδύνου και θα υπολογίσουμε σωστά το ασφάλιστρο που υποχρεούστε να πληρώνετε για την κάλυψή σας.
 • Είναι πιθανό ανακριβής ή ελλιπής πληροφόρηση για τα στοιχεία, που σας έχουμε ζητήσει, να θεμελιώσει δικαίωμά μας να ζητήσουμε ακόμα και την ακύρωση ή καταγγελία του Ασφαλιστηρίου σας, οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
 • Θα επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα, που αντιστοιχεί στο χρόνο ισχύος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και για μεγαλύτερο διάστημα, σύμφωνα με την ονοματολογία των υποθέσεων της Ασφαλιστικής Εταιρείας «Ασφαλιστική Εταιρεία EUROINS», όταν υφίσταται δικαστική αγωγή, με σκοπό την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας.
 1. Σε τι είδους επεξεργασία δεδομένων θα προβούμε;
 • Αφού μας υποβάλλετε της Αίτησης ασφάλισης, συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία, θα προβούμε, για τους λόγους που προαναφέρονται, στην επεξεργασία των δεδομένων σας και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων, όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση και εγγραφή, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών.
 • Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένων μέσων για τη λήψη απόφασης στο στάδιο της ανάληψης του κινδύνου, στις ασφαλίσεις των οχημάτων. Μέσω αυτών των αυτοματοποιημένων μέσων, στα οποία έχουν ενσωματωθεί σε μεγάλο βαθμό οι κανόνες ανάληψης κινδύνων που εφαρμόζουμε, μας επιτρέπεται να λαμβάνουμε αποφάσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια, διαφάνεια και συνέπεια.
 • Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις, πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι από αρμόδιους υπαλλήλους μας. Έτσι, σε περίπτωση άρνησης ασφάλισης, αυτή ελέγχεται πάντα από αρμόδιο υπάλληλό μας.
 • Για λόγους αποτροπής απάτης εις βάρος μας και στο πλαίσιο προστασίας των έννομων συμφερόντων μας, πραγματοποιούμε τακτικούς ελέγχους του προσωπικού και των συστημάτων που συμμετέχουν στη διαδικασία εξεργασίας στοιχείων.
 1. Χρονική διάρκεια φύλαξης των προσωπικών σας στοιχείων στο αρχείο μας.
 • Θα κρατήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο θα διατηρείτε συμβατική σχέση μαζί μας, τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί, θα τα κρατήσουμε για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων και για χρονικό διάστημα 2 ετών από την υποβολή, σε περίπτωση που κάποιος τρίτος καταθέσει αγωγή σε σχέση με τα γεγονότα, για τα οποία εκδόθηκε το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.
 1. Ποια δικαιώματα έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας;
 • Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), το δικαίωμα διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας), το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη), το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.), το δικαίωμα της φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο).
 • Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή e-mail, στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος, σύμφωνα με τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από εμάς.
 • Εφόσον ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, εντός τριάντα (30) ημερών, από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε, είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.
 • Πέραν αυτών, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των ΔΠΧ σας για τους σκοπούς της Σύμβασης Ασφάλισης. Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει σε λήξη της Σύμβασης Ασφάλισής σας και σε μη κάλυψή σας, επειδή (σύμφωνα και με όσα προαναφέρθηκαν) καμία Σύμβαση Ασφάλισης δεν λειτουργεί χωρίς επεξεργασία των ΔΠΧ του ασφαλισμένου προσώπου (υποκειμένου των δεδομένων).
 1. Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων σας;
 • Η ασφάλεια των δεδομένων σας αποτελεί απόλυτη δέσμευση για εμάς. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων της φυσικής, προσωπικής προστασίας, της προστασίας εγγράφων, της κρυπτογράφησης, ανωνυμοποίησης, της λήψης οργανωτικών μέτρων, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε ανά τακτικά χρονικά διαστήματα.
 1. Πού θα διαβιβαστούν τα δεδομένα σας;
 • Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν σε τμήματά μας, που είναι αρμόδια για την ανάληψη του κινδύνου, με σκοπό την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του Ασφαλιστηρίου σας, καθώς και για την αποζημίωσή σας. Ενδεικτικά αναφέρουμε το τμήμα ανάληψης κινδύνων (underwriting), το τμήμα εκδόσεων, το τμήμα αποζημιώσεων, το αναλογιστικό τμήμα, το τμήμα αξιολόγησης κινδύνου, τη Νομική υπηρεσία κ.λπ.
 • Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και από νομικά πρόσωπα ή /και φυσικά πρόσωπα, με τα οποία κατά καιρούς διατηρούμε συμβάσεις, για την ορθή και με βάση τους όρους των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων αποζημίωση των ασφαλισμένων μας, καθώς και για την εκτίμηση της ζημίας. Επίσης, τα δεδομένα σας, στο πλαίσιο της λειτουργίας της Σύμβασης Ασφάλισής σας, μπορεί να διαβιβαστούν σε Δημόσιες αρχές, σε ερευνητές αποζημιώσεων κ.λπ. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, αποκλειστικά για το σκοπό παροχής υπηρεσιών προς εμάς και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία.
 • Σε κάθε διαβίβαση, λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο, ώστε τα δεδομένα σας, που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για τη νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.
 1. Θα επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για εμπορικούς σκοπούς;
 • Για το χρόνο διάρκειας και επεξεργασίας, που σας αναφέραμε παραπάνω, θα επεξεργαστούμε μόνο τα ΔΠΧ σας, για τη λήψη πληροφοριών που αφορούν στην ικανοποίησή σας από το Ασφαλιστήριο σας ή/και από τους παρόχους ή/και από τους συνεργάτες μας, φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα. Τα δεδομένα σας δεν θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς.

 

 1. Πώς μπορώ να υποβάλλω καταγγελία / διαμαρτυρία;
 • Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια υπάλληλο, υπεύθυνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην «Ασφαλιστική Εταιρεία EUROINS», Μαρία Πετρόβα – Στοϊάνοβα, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
 • Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ για την εταιρεία «GLOBAL Ι.Κ.Ε.» είναι η Ελευθερία Διαμαντοπούλου, στην οποία μπορείτε να απευθύνεστε στο e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για να εξετάσει το παράπονό σας, το οποίο μπορείτε να υποβάλετε είτε εγγράφως στη Γραμματεία της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα), είτε   ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

 1. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες.
 • Λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα, όπως αυτοί προκύπτουν από τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας μας και έχουν επικυρωθεί από το Ελληνικό Δίκαιο, μπορούμε να δώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις Αρμόδιες Εθνικές Αρχές, για να διαβιβαστούν στις οικείες Αρχές τρίτων χωρών.  
 • Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν, να γίνουν διαθέσιμα και ενδεχομένως να υποβληθούν σε επεξεργασία από την Μητρική Εταιρεία μας, με έδρα στη Βουλγαρία, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για φορολογικούς σκοπούς, για λογιστική επεξεργασία και για τους σκοπούς εξυπηρέτησης ζημιών.